Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

ข้อมูลหลัก >> คนหางาน >> งานในต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสาร

(จำนวนคนอ่าน10218คน)
 

 

           แบบฟอร์มใบสมัครงานเพื่อยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากนายจ้างมาเก๊าโดยวิธีสัมภาษณ์

 
 
 
 โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอลฯ (TIC)"
     - ใบสมัครโครงการ
     - การรับสมัคร 
     - คู่มือการรับสมัครโครงการ
     - แบบรายงานผลการรับสมัคร

 

 ตัวอย่างเอกสาร
   - Demand Letter
   -
Employment Contract
   -
Power of Attorney