Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

ข้อมูลหลัก >> คนทำงาน >> ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(จำนวนคนอ่าน5257คน)
 
 ฉบับที่ 1
         ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554
  
อ่านรายละเอียด
 1. ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยสิบห้าบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสี่สิบห้าบาท
 2. ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยสามสิบห้าบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยยี่สิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าบาท
 3. ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยหกสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ สี่ร้อยสี่สิบห้าบาท
 4. ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยแปดสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยหกสิบบาท
 5. พนักงานนวดไทย ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบบาท
 6. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบําบัด) ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยห้าสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยหกสิบบาท
 7. ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท
 8. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท
 9. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 เป็นเงิน ไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท
 10. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
 11. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เป็นเงิน ไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท และระดับ 3 เป็นเงิน ไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท
   
 ฉบับที่ 2
          ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554
    
อ่านรายละเอียด
 1. ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ สามร้อยสามสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสามสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงิน ไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท
 2. ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท
 3. ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเจ็ดสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละหกร้อยเก้าสิบบาท
 4. ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยยี่สิบบาท
 5. ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยหกสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท
 6. ฉาบปูน ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยยี่สิบบาท
 7. ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยแปดสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยเก้าสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท
 8. ช่างเย็บ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยห้าสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยสี่สิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยสามสิบบาท
 9. ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ สามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ ห้าร้อยห้าสิบบาท
 10. ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยห้าสิบบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท
 11. ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยห้าสิบบาท ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อยสิบห้าบาท และระดับ 3 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อย แปดสิบบาท