Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 

ข้อมูลหลัก >> คนหางาน >> งานในต่างประเทศ
การลงทะเบียน

(จำนวนคนอ่าน15491คน)
 
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 3. มีฝีมือในตำแหน่งที่จะลงทะเบียน
 4. มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. ใบรับรองทดสอบฝีมือ / ประสบการณ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
   
*** หากใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ (Smart Card) ใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบรับรองทดสอบฝีมือ / ประสบการณ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
   
คำเตือน
           หากลงทะเบียนไว้แล้วยังไม่ได้งานและยังประสงค์ที่จะไปทำงาน ให้แจ้งยืนยันทุก 3 เดือน ที่กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และ สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10 โดยส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมาย หรือโทรศัพท์ มิฉะนั้นรายชื่อจะถูกตัดออกจากศูนย์ทะเบียน