Fontsize
 
  หน้าหลักกระทู้ คุยกับรัฐมนตรี   
โดย :

//543
IP:
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : doe123

23/02/2555 13:54:59
IP: 115.31.137.110
  กรมการจัดหางาน ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : doe123

13/03/2555 09:13:21
IP: 115.31.137.110
 
         กรมการจัดหางาน ขอเรียนว่ากระทรวงแรงงานมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจ้างคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ในตำแหน่งที่มีและเหมาะสมกับสภาพความพิการตามสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานแต่ละกรม ซึ่งกรมการจัดหางานมีผู้ปฏิบัติงาน ๑,๙๒๓ คน จะต้องจ้างงานคนพิการ จำนวน ๑๙ คน ขณะนี้มีการบรรจุคนพิการเป็นข้าราชการจำนวน ๑ คน และพนักงานราชการจำนวน ๑ คน คงเหลือ ๑๗ คน เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๕  ได้กำหนดทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ กรมการจัดหางานจึงได้เลือกใช้วิธีการตามมาตรา ๓๕ ในส่วนของการจ้างเหมาคนพิการเข้าทำงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และและวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้มูลค่าการจ้างเหมาช่วงงานต้องเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่นั้นคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน(๒๑๕x๓๖๕x๑๗) เท่ากับ ๑,๓๓๔,๐๗๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมการจัดหางานได้จ้างเหมาคนพิการเข้าทำงาน จำนวน ๘๖ คน อัตราค่าจ้าง ๗,๙๔๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือนคิดเป็นมูลค่าทั้งปีเท่ากับ ๘,๑๙๔,๐๘๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าที่ต้องจ้างเหมาจริง จำนวน ๖,๘๖๐,๐๐๕ บาท   (หกล้านแปดแสนหกหมื่นห้าบาทถ้วน)
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
เว็บไซต์ http://minister.mol.go.th สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1506