Fontsize
 
  หน้าหลักกระทู้ คุยกับรัฐมนตรี   
การจ้างเหมาบริการคนพิการ ตามกฎกระทรวง
โดย :

22/02/2555 14:01:27
IP:
 

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจำต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2554
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
"ผู้ปฎิบัติงาน" หมายความ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจำในหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างลาโดยได้รับเงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกช้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
กฏกระทรวงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่าวันที่ 26 ตุลาคม 2554 แล้ว แต่ทำไม สำนักงารจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด คนพิการยังเป็น พนักงานเจ้างเหมาบริการคนพิการอยู่ครับ  ตกลงหวังพึ่งได้ไหมครับ กฏกระทรวงนี้

ใหนเห็นมีการประชุมโดย นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคม และมีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ทางกรมการจัดหางานได้มีโครงการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โครงการส่งเสริมคนพิการให้ทำงานภาครัฐ

 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : doe123

23/02/2555 13:54:59
IP: 115.31.137.110
  กรมการจัดหางาน ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : doe123

13/03/2555 09:13:21
IP: 115.31.137.110
 
         กรมการจัดหางาน ขอเรียนว่ากระทรวงแรงงานมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจ้างคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ในตำแหน่งที่มีและเหมาะสมกับสภาพความพิการตามสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานแต่ละกรม ซึ่งกรมการจัดหางานมีผู้ปฏิบัติงาน ๑,๙๒๓ คน จะต้องจ้างงานคนพิการ จำนวน ๑๙ คน ขณะนี้มีการบรรจุคนพิการเป็นข้าราชการจำนวน ๑ คน และพนักงานราชการจำนวน ๑ คน คงเหลือ ๑๗ คน เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๕  ได้กำหนดทางเลือกให้หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงฝึกงานหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ กรมการจัดหางานจึงได้เลือกใช้วิธีการตามมาตรา ๓๕ ในส่วนของการจ้างเหมาคนพิการเข้าทำงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และและวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้มูลค่าการจ้างเหมาช่วงงานต้องเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่นั้นคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน(๒๑๕x๓๖๕x๑๗) เท่ากับ ๑,๓๓๔,๐๗๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมการจัดหางานได้จ้างเหมาคนพิการเข้าทำงาน จำนวน ๘๖ คน อัตราค่าจ้าง ๗,๙๔๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือนคิดเป็นมูลค่าทั้งปีเท่ากับ ๘,๑๙๔,๐๘๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าที่ต้องจ้างเหมาจริง จำนวน ๖,๘๖๐,๐๐๕ บาท   (หกล้านแปดแสนหกหมื่นห้าบาทถ้วน)
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
เว็บไซต์ http://minister.mol.go.th สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1506