บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  แถลง 6 เดือน รมว.แรงงาน ชี้ คนไทยได้งานกว่า 2 แสนคน รุกหางานให้กลุ่มนอกระบบ พิการ พื้นที่สูงเพิ่ม
‘รัฐมนตรีแรงงาน’ แถลงผลงาน 6 เดือน แบ่งงาน 6 กลุ่ม ชูผลสำเร็จบรรจุงานคนไทยกว่า 2 แสนคน เดินหน้าดูแลแรงงานนอกระบบ 25 ล้านคน ผู้พิการ 1.6 ล้านคน คนพื้นที่สูง 20 จังหวัดได้มีงานทำ บริหารต่างด้าวสู่การตรวจสัญชาติ ย้ำหลักคิดต่างด้าวเป็นสิ่งจำเป็น ให้พอเพียงกับธุรกิจ พอเหมาะกับความมั่นคง พอดีกับวิถีชีวิตคนไทย คุ้มครองแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว พบนายจ้าง ลูกจ้าง ยุติข้อพิพาทในโรงงานก่อนขึ้นศาล เผยบริหารกองทุนประกันสังคม 1.5 ล้านล้านบาทให้โปร่งใส (งานท้าทาย) เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน เตรียมคลอด พ.ร.บ.ประกันสังคม ออก กม.ลูก 17 ฉ. ให้แล้วเสร็จ 120 วัน ด้านแก้ค้ามนุษย์ ชี้ทำงาน 3 ส่วน นำนโยบาย ออกกฎหมาย สู่การปฏิบัติ บูรณาการร่วมแก้ทำประมงผิด กม. พร้อมออกใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับอาเซียน นำสู่มาตรฐานสากล
     
 
นัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 2 เวลา 10.00น.-15.00น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2558" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 และลานด้านหน้าอาคารฟอร์จูนทาวน์เวอร์ ดินแดง กทม. วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558
วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 จ.หนองคาย
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558
ดูทั้งหมด