บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน
คนทำงาน
คนว่างงาน

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

        การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 


สิทธิผู้ประกันตน

      กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ
        E-Training
ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ข่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)ระบบบุคคลผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
 
ข่าวเด่น
  3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีจิตสำนึก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เผย 3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีศักดิ์ศรี มีจิตสำนึก รักองค์กร ชู ตั้งศูนย์Smart job Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการประสานงานให้คนไทยมีงานทำ อุทยานการเรียนรู้ด้านแรงงาน ย้ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ต้องทำงานร่วมกันให้เข้มแข็งเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจและความมั่นคง
     
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี นัดพบแรงงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ชั้น 2 ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นวนคร เวลา 10.00-16.00 น.
วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันที่ 26 - 27 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เวลา 09.00 - 16.00 น.
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร วันที่ 18-19 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ครั้งที่ 6/2557 วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร เวลา 9.00 - 15.30 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นัดพบแรงงาน วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
ดูทั้งหมด