บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  รมว.แรงงาน สานต่อนโยบาย แก้ปัญหาต่างด้าว ไอยูยู ค้ามนุษย์ หนุนเศรษฐกิจมั่นคง
‘รัฐมนตรีแรงงาน’มอบนโยบายผู้บริหาร ก.แรงงาน สานต่อนโยบาย จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาไอยูยู แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ให้ไทยหลุดพ้นเทียร์ 3 สนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามกรอบ คสช.และรัฐบาล เน้นกิจกรรม ก.แรงงาน ไปสู่ความมั่นคง พร้อมทำงานเป็นกันเองกับข้าราชการ ให้ข้าราชการมีสวัสดิการและขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน
     
 
นัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค จ.สระบุรี เวลา 10.00-15.00น.
ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (smart job center) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน(3 ชั้น) ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.
ขอเชิญร่วม วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-15.30น. ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กทม.
ขอเชิญ สมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-16.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ห้าง Big C สาขาบุรีรัมย์
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี 6-7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-16.00น. ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558
ดูทั้งหมด