บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ก.แรงงาน ย้ำ บนเวที ILO ไทยส่งเสริมงานที่มีคุณค่า นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
‘ปลัดแรงงาน’กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ ๓๒๙ ของ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ย้ำ ประเทศไทยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักดำรงชีวิตอย่างสมดุลและพอประมาณ เผย ก.แรงงาน ขับเคลื่อน 8 วาระปฏิรูปแรงงาน พร้อมทำงานใกล้ชิด ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาประชาคมระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน
     
 
11 เมษายน 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1 เมษายน 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม
31 มีนาคม 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
29 มีนาคม 2560 ขอเชิญนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคฉะเชิงเทรา
14 มีนาคม 2560 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี ณ ชั้น 2 บิ๊กซี นวนคร จ.ปทุมธานี
5 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 15 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ดูทั้งหมด