บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ปลัดแรงงาน ย้ำ!! ผู้บริหารแรงงานต้องเดินตาม...นโยบายรัฐบาล ก.แรงงาน ยุคปฏิรูป ต้องคิดเร็ว ทำเร็ว เน้นประสิทธิภาพ
ปลัดแรงงาน ย้ำ!! ผู้บริหารแรงงานต้องเดินตามนโยบายรัฐบาล ถือปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง ทำหน้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน นำสู่ความ ‘มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ เน้นการบูรณาการแผน/การทำงานและระบบการรายงาน ก.แรงงาน ยุคปฏิรูป ต้องคิดเร็ว ทำเร็ว เน้นประสิทธิภาพ
     
 
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ดินแดง กทม.
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับวิทยาลัยเซาธ์อัสท์บางกอก นัดพบแรงงานในสถานศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-15.30น. ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กทม.
จัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.00-16.30น. ณ วัดโพธิ์นิมิต ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 14 ฉบับเดือนธันวาคม 2558-มกราคม 2559
ดูทั้งหมด