บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 เท่ากันทั่วประเทศ :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2     3  
    facebook MOL
คนหางาน
คนทำงาน
คนว่างงาน

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

        การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 


สิทธิผู้ประกันตน

      กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ
        E-Training
ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ข่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)ระบบบุคคลผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
 
ข่าวเด่น
  ชูมาตรฐานฝีมือแรงงาน หาจุดแข็ง แรงงานไทย
กระทรวงแรงงาน จับมือสภาอุตฯ ดึงผู้ประกอบการร่วมรับฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและสำรวจค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม 44 สาขาอาชีพพร้อมกำหนดสมรรถนะกำลังแรงงานที่ต้องการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ระดับนานาชาติ
     
 
ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ครั้งที่ 6/2557 วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร เวลา 9.00 - 15.30 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นัดพบแรงงาน วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน (ย่อย) ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 21-22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคาร 35 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันนัดพบแรงงาน คืนความสุขให้คนในชาติ วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 - 19.30 น. ณ โดมสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
ดูทั้งหมด