บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  ช่วยภาคประมง แรงงานเตรียมผ่อนผันจดทะเบียนต่างด้าวเพิ่ม
ก.แรงงาน ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมง เตรียมผ่อนผันจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่ม 22 จังหวัดชายทะเล วางยุทธศาสตร์กำหนดโซนนิ่งแรงงานต่างด้าว พัฒนาฝีมือคนพื้นที่สูงตามพระราชดำรัส
     
 
ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 3/2558" วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากำแพงเพชร เวลา 09.00-15.30น.
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 จัดงาน "นัดพบแรงงานย่อย" วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-16.00น. ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M เขตตลิ่งชัน
"นัดพบแรงงาน" วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กทม.
วันนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30-16.00น. ณ Big C สาขาบุรีรัมย์(บริเวณศูนย์อาหาร)
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558
ดูทั้งหมด