บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 เท่ากันทั่วประเทศ :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2     3  
    facebook MOL
คนหางาน
คนทำงาน
คนว่างงาน

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

        การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 


สิทธิผู้ประกันตน

      กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ
        E-Training
ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ข่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)ระบบบุคคลผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
 
ข่าวเด่น
  ‘รองปลัดแรงงาน’ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร(นบรส.) รุ่น 4 เน้น “สร้างเครือข่าย– สร้างมิติใหม่ทางวิชาการ - การเปิดโลกทัศน์”
ก.แรงงาน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 'นักบริหารแรงงานระดับสูง' (นบรส.) รุ่นที่ 4 เน้นย้ำ “สร้างเครือข่ายบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรในสังกัดกระทรวง – สร้างมิติใหม่ทางวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์” เพื่อนำมาบูรณาการการทำงานในอนาคต
     
 
25 มีนาคม 2557 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานคนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
29 - 30 มีนาคม 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อย" ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค
2 เมษายน 2557 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วม "นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557" ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า จังหวัดนครราชสีมา
19 - 20 มีนาคม 2557 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
26 มีนาคม 2557 สำนักจัดหางานกรุงเพทเขตพื้นที่ 9 ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
19 - 20 มีนาคม 2557 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2557)
ดูทั้งหมด