บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  รมว.แรงงานเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯให้กำลังใจ มองไปข้างหน้าเร่งพัฒนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กำลังใจ อย่าท้อแท้ เร่งรณรงค์ให้ปี 58 ให้เป็นปีแห่งความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้แรงงานไทยปลอดภัยจากการทำงาน พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานระดับพื้นที่ร่วมมือแก้ปัญหาค้ามนุษย์
     
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน และ จัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน วันที่ 18 ก.พ. 58 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(หน้าเมือง)
"จัดหางานพิเศษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา" วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องกาณจนาภิเษก โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
จัดโครงการ "นัดพบแรงงานย่อย" และ "รับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ โซนการศึกษา หน้า WallStreet ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
"จัดหางานพิเศษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา" วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องประชุมศรีอัปสร โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอเชิญร่วมงาน โครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2558 ณ วัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง กรุงเทพฯ
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558
ดูทั้งหมด