บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 เท่ากันทั่วประเทศ :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2     3  
    facebook MOL
คนหางาน
คนทำงาน
คนว่างงาน

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

        การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 


สิทธิผู้ประกันตน

      กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ
        E-Training
ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ค้นหาหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ข่าวแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)ระบบบุคคลผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 
 
ข่าวเด่น
  ปลัดแรงงาน บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะ พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทศัน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี เป็นประธาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. ๕ สนามเป้า กรุงเทพฯ
     
 
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานและมหกรรมคอมเสิร์ต ร่วมกับ "เวทีไท" วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.23.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันนัดพบแรงงานจังหวัดหนองคาย วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
ขอเชิญร่วมงาน "สร้างความปรองดองสมานฉันท์ มหกรรมอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2557" วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 12 ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
ดูทั้งหมด