บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
Font size : ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407
    1     2  
    facebook MOL
คนหางาน/คนว่างงาน
คนทำงาน
สถานประกอบการ

งานในประเทศ
 

งานในต่างประเทศ

การลงทะเบียน
  การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  แจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง
  สินเชื่อเพื่อการทำงานต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มเอกสาร


งานสำหรับคนพิการ
 

แนะแนวอาชีพ
 

เกี่ยวกับคนต่างด้าว
 

เกี่ยวกับสิทธิ

สิทธิผู้ประกันตน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม


ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
 

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้
 
 
อัตราค่าจ้าง
กฎหมายแรงงาน
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
 
ข่าวเด่น
  “ข้าราชการที่ดีต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
ก.แรงงาน ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดี “ข้าราชการที่ดีต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนและแผ่นดิน จัดบรรยายธรรม น้อมนำหลักธรรม พัฒนาจิต สร้างสติ
     
 
นัดพบแรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 2 เวลา 10.00น.-15.00น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2558" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.ยะลา
ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 และลานด้านหน้าอาคารฟอร์จูนทาวน์เวอร์ ดินแดง กทม. วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558
วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-17.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 จ.หนองคาย
อ่านทั้งหมด...     
 

วารสารแรงงาน ปีที่ 13 ฉบับเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558
ดูทั้งหมด