Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฏหมาย

การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฏหมาย

การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี

1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง
2.กรมการจัดหางานจัดส่ง
3.เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง
4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน
5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

 

1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง

 • ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต
 • ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน
 • เรียกเก็บค่าหัวตามกฏหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน
 • เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที
 • ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจักหางานประกาศรายชื่อไว้
 • ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต
 • ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง
 • ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน
 • ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

 

2. กรมการจัดหางานจัดส่ง

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 • โครงการจัดส่งโดยรัฐ
  • โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน
  • โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ่น
  • โครงการ EPS : สาธารณรัฐเกาหลี
  • โครงการ TIC : ประเทศอิสราเอล

 

3. เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง

คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเองหรือคนงานที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อน ในประเทศไทยและจะเดินทางกลับไปทำงานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

 • ขั้นตอนและเอกสารสำหรับแจ้งการเดินทาง

 

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน

นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ ส่งลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานต้องขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน

 • เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต

 

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

 • กรณีไม่เกิน 45 วัน
 • กรณีเกิน 45 วัน

 

** การยื่นแบบแจ้ง นายจ้างที่ประสงค์จะส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ให้ยื่นแบบแจ้งตามแบบ จง.46

กรณีนายจ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน

กรณีนายจ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

กรณีลูกจ้างที่นายจ้างจะส่งไปฝึกงานทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานที่ลูกจ้างทำงานอยู่ เช่น

 • ลูกจ้างทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบจ้าง (จง.46) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 • ลูกจ้างทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น
336969
TOP