Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สมาร์ทเลเบอร์ (SMART LABOUR) แอปพลิเคชั่นบริการด้านแรงงานทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองคนทำงานยุคดิจิทัล

Smart Labour

“Smart Labour 3” ผ่าน Google Play ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และผ่าน App Store ของระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และผ่านศูนย์กลางแอพพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยแอพพลิเคชันมีบริการ ดังนี้ บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ บริการรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว (DOE Help Me) แจ้งเตือนส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ค้นหาข้อมูลและตำแหน่งโรงพยาบาลผู้ประกันตน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 บริการตรวจสอบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

TOP