Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมรวมพลังวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

pll_content_description

          กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ปี 2562 เปิดตัวรายงานผลสำเร็จโครงการความร่วมมือการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี 2561 ตามที่ประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ทุกภาคส่วนร่วมมือต่อต้านการใช้เด็กให้หมดไปจากประเทศไทย

Download Images

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายแกรม บัคเล่ย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย เนื่องจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ผลักดันให้ประเทศสมาชิกดำเนินการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 12 มิถุนายนเป็นประจำทุกปี ประกอบกับในปีนี้ รายงานผลการสำรวจเด็กทำงานในประเทศไทยปี 2561 ซึ่งเป็นรายงานผลการสำรวจการใช้แรงงานเด็กฉบับแรกของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำข้อมูลทางสถิติ และ ILO ได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ จึงทำให้การจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การเปิดตัวและนำเสนอผลสำเร็จของโครงการความร่วมมือในการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี 2561 ซึ่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังเป็นการนำเสนอรายงานผลการสำรวจเด็กทำงานในประเทศไทย ปี 2561 และเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องแรงงานเด็กให้กับทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของประเทศไทยอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี พ.ศ.2562 ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงสัญลักษณ์การรวมพลังต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก การจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแสดงมินิคอนเสิร์ต และการแถลงความสำเร็จของรายงานผลการสำรวจเด็กทำงานในประเทศไทย ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรายงานผลการสำรวจแรงงานเด็กฉบับแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ และนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

—————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – ข้อมูล/
11 มิถุนายน 2562

TOP