Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘ปลัดแรงงาน’ ตรวจเยี่ยม ‘สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ปี 62’

pll_content_description

          วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา กล่าวให้โอวาท พร้อมพบปะนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน นอกจากนี้ นายศิริชัย ไตรราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ได้กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามขอบข่าย/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านและคณะวิทยากรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริษัทเอ็กเซ็ดดี้ ฟริกชั่น แมททีเรียล จำกัด มาให้ความรู้กับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ซึ่งถือว่าโรงเรียนได้รับโอกาสและได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

Download Images


          ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดนครพนมเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมสมัครเข้าร่วม จำนวน ๓๙ แห่ง สำหรับการดำเนินโครงการในวันนี้ ทีมวิทยากรจะมีรูปแบบการนำเสนอแนวทางให้กับโรงเรียนได้มีระบบด้านความปลอดภัย จากนั้นเป็นการสำรวจจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัย และนำปัญหาที่พบมาชี้แนะบุคลากรทางการศึกษาให้มีการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จ และสามารถต่อยอดเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
17 มิถุนายน 2562
TOP