Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครงานเพื่อยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากนายจ้างมาเก๊าโดยวิธีสัมภาษณ์

 

โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอลฯ (TIC)”

 

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง

 

ตัวอย่างเอกสาร

 

เอกสารโครงการ IM

 

โปรแกรม Smart Card

ฟอนต์ราชการไทย (SIPA)

4136
TOP