Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Provincial minimum wage

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561


ดูวิธีการใช้งาน

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด การประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7), ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)  และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมติคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 4)  และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 3)  และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 2) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  และการบังคับใช้(ตั้งแต่ พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน)
ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 4) และคำชี้แจง
ดาวน์โหลด ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการบังคับใช้ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 – ปัจจุบัน)  

 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)  
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)  
Downlond National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 6) 
Downlond National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 5) 
Downlond National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 4) 
Downlond National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 3) Explanation National Wage Committee’s NotificationRe: Wage Rate According to Skill Standards (No. 3) 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)  
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)  
ดาวน์โหลด แก้ไขคำขี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 6 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่3) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่3)  และตารางสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 22 สาขาอาชีพ 
ดาวน์โหลด ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่2) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่2)  และตารางสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาอาชีพ 
ดาวน์โหลด  ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และตารางสรุปมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 11 สาขาอาชีพ 
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และคำชี้แจง

 

อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ดาวน์โหลด  ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง

 

ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด สรุปการสัมมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สัหรับผู้สูงอายุ 
ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ  และคำชี้แจง 
ดาวน์โหลด ขั้นตอนการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ 

 

ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง

ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2553/2554 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2552/2553 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2551/2552 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 แก่ภาคเอกชน

 

อื่นๆ

ดาวน์โหลด สรุปมติการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 จำนวน 10 เรื่อง 
ดาวน์โหลด  ข้อมูลผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
1123
TOP