Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Loans to work abroad

สินเชื่อเพื่อทำงานต่างประเทศ

 
            กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดยร่วมกับธนาคารที่ทำข้อตกลงกับกรมการจัดหางาน ในการให้บริการสินเชื่อแก่คนหางานโดยใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน หรือกู้โดยไม่ใช้หลักทรัพย์(ยริษัทจัดหางานค้ำประกันเงินกู้) สรุปหลักเกณฑ์การให้บริการสินเชื่อฯ ของแต่ละธนาคารดังนี้
 
 
1.กู้โดยใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
            1.ธนาคารกรุงไทยฯให้กู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยประเภทลูกค้ารายย่อยชั้นดี(MRR)ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 8.00 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงาน 
            2.ธนาคารออมสิน ให้กู้โดยใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ปกติแบบมีระยะเวลา MLR + 1.50 ต่อปี ปัจจุบัน MLR ร้อยละ 7.25 ต่อปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี (7.25+1.50) ระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงาน 
            3.ธกส. ให้กู้โดยใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นของลูกค้าคือตั้งแต่ MRR ถึง MRR + 2.25 ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
 
 
2.กู้โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ (บริษัทจัดหางานค้ำประกันเงินกู้)
           ธนาคารให้กู้รายละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 18 เดือน ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงาน อัตราดอกเบี้ยดังนี้ 
           1. กรุงไทยฯ MRR +1.65 ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 8.00 ต่อปี 
           2. ออมสิน MRR +3.00 ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 7.25 ต่อปี 
           1. กรุงไทยฯ MRR ถึง MRR +3.00 ตามชั้นลูกค้า ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 7.00 ต่อปี
          หลักประกันเงินกู้
          1) กรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง ผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศค้ำประกันเงินฝากร้อยละ 15 ของวงเงินที่อนุมัติ 
          2) กรณีกรมการจัดหางานจัดส่ง ใช้บุคคลค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งการค้ำประกันดังกล่าวต้องมีหนังสือยินยอมจากนายจ้างโอนเงินค่าจ้างชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร 
 
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-245-6710-11

 

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินค่าจ้างชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร

ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ Thailand Overseas Employment Administration (TOEA)  อาคารสำนักงานประกันสังคนเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.10400
337
TOP